Användarvillkor & Gdpr

Om KlubbSverige

KlubbSverige Mobil är en tjänst (beskrivs nedan) som ägs av och drivs genom KlubbSverige AB (organisationsnummer 556746-7211, adress: Box 1116, 131 26 Nacka Strand, telefon: 08-673 2550, e-post:info@klubbsverige.se)

KlubbSverige Mobil omnämns nedan som “tjänsten”.
Den klubb där ni är medlem omnämns nedan som “hemmaklubb”.
Registrerad kund i KlubbSverige Mobil omnämns nedan som “användare”.

Användarinformation

KlubbSverige lagrar de uppgifter som krävs för att särskilja användarkonton och för att möjliggöra för användaren att använda tjänsten. De uppgifter som du lämnar vid registreringen kommer att behandlas av KlubbSverige.

Användarens rättighet till information

KlubbSverige lämnar inte ut personliga uppgifter till tredje part. Din e-postadress och mobilnummer kan dock användas för utskick och erbjudanden från KlubbSverige och våra samarbetspartners.

Tredje part

KlubbSverige lämnar inte ut personliga uppgifter till tredje part. Din e-postadress och mobilnummer kan dock användas för utskick och erbjudanden från KlubbSverige och våra samarbetspartners.

KlubbSverige följer GDPR lagen. För att läsa mera om denna se separat kapitel längre ner.

 

Hävning av köp

Tjänsten lyder under distansköpslagen, vilket innebär att du som användare har rätten att häva köp inom 14 dagar, förutsatt att tjänsten inte börjat nyttjas.

Användaren ansvarar på egen hand för att kontrollera att de orter eller klubbar som är av intresse för användaren finns med i KlubbSveriges utbud innan köp av tjänsten genomförs. KlubbSverige ersätter inte användare som vill häva köp på grund av att vissa orter/klubbar inte finns representerade.

För lyfta krav eller klagomål på tjänsten måste dessa läggas fram inom 3 år från köpet är gjort.

Lokala bestämmelser 

Det kan förekomma vissa lokala bestämmelser hos er hemmaklubb som exkluderar vissa närliggande klubbar att ingå i tjänsten. Dessa beslut kan t ex vara grundat i en konkurrenssituation klubbarna emellan. KlubbSverige har inte rätten att överordna sig sina medlemsklubbars beslut i dessa fall.

Giltighetstid

Klippen (gästpassen) är giltiga 12 månader från och med inköpsdatum. Efter att giltighetstiden passerat förbrukas eventuellt kvarvarande klipp. KlubbSverige köper ej tillbaka icke nyttjade klipp. Varje enskilt klipp är giltigt 6 (sex) timmar från det att beställning görs, dvs då användaren aktiverar ett klipp genom att skicka ett SMS med TRÄNA till 71120.

Anslutna gym

KlubbSverige Mobil är en tjänst framtagen av KlubbSverige och är ett samarbete med KlubbSveriges medlemsklubbar. Vi garanterar inte att en medlemsklubb som var med vid tecknandet av tjänsten fortsätter att vara med under den period tjänsten är giltig. Medlemskap i KlubbSverige är frivilligt och vi kan därför inte påverka eller tvinga kvar en medlemklubb hos oss. Tjänsten kan ej användas på en icke-ansluten klubb. KlubbSverige ersätter inte en KlubbSverige Mobil-användare i det fall en klubb avslutar sitt medlemskap hos oss och träning inte kan utföras på den specifika klubben.

 

Betalning av tjänst

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Bambor. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av KlubbSverige överlåtna till Bambora.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad.

Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade.

Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.

I det fall du använder betalkort som betalningsalternativ debiteras du i direkt samband med att du registrerar dig och betalar för tjänsten. Vanligtvis sker detta inom några minuter. 

 

GDPR – Integritet policy (Privacy policy)

KlubbSverige AB, org. Nr. 5567467211, behandlar personuppgifter i samband med handeln på ksmobil.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att KlubbSverige AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):

För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.

För att ta emot och bearbeta dina beställningar.

För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.

För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.

För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.

För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka KlubbSverige AB:s erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att KlubbSverige AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att KlubbSverige AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på KlubbSverige AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på KlubbSverige AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som KlubbSverige AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som KlubbSverige AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta KlubbSverige AB via test@test.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.

Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.

Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.

Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i KlubbSverige AB:s berättigade intressen.

Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.